Schnäppchen…
Sogt da Kare zum Lugge:„Gestan howe beim Schibasar a Schnouboad fia mei Wei griagt!“ Draaf da Lugge:„A guada Dausch!“ (unbearbeitete Originalfassung)