Bittere Wahrheit…
A Eheboa houd zwoa buidsauwane Deandln. Ois dritts gräings an richtich graisling Bou. „Host du mi ebba bedrogn!“, frougt er sei Wei. „Naa, desmoi niad!“ (Unbearbeitete Originalfassung)