Festgeklebt…
An äidas Ehepoar gäihd ins Kino und schaut an Fuim o. Auf oamoi grawed sie am Bodn umanand. „Wos souchst denn?“, frogd da Mo. „Mei Guattl.“ „Ah, lass doch liegn, i hob no oans dabei!“ „Gäihd niad, do hängt mei Bieß dro!“ (unbearbeitete Originalfassung)